Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
715 Ishii Yurika 0
715 Hauptmann Raphael 0
715 Willis Ken 0
715 Echigoya Masayuki 0
715 Araki Ryoji 0
715 Zona Kevin 0
715 Ohashi Atsuhito 0
715 Oomori Akihito 0
715 Ohashi Shunsuke 0
715 Otake Mao 0
715 Ota Tomokazu 0
715 Oshima Takayuki 0
715 Ohno Naoya 0
715 Osaki Kaori 0
715 Okada Fumihiko 0
715 Okano Teruhisa 0
715 Oryu Yoshihiko 0
715 Ortiz Orven 0
715 Okimura Mikiko 0
715 Okochi Hirotaka 0
715 Okochi Takahito 0
715 Ono Makoto 0
715 Okubo Takashi 0
Share: Twitter