Chess Rating Ranking in Japan

Japanese chess rating ranking. Display ranking by NCS rating for chess. You can see monthly data from 2019 to present.

Rank Name Rating
151 ↓1 Froment Victor 1758 →0
152 ↓1 Groessing Daniel-Yosuke 1755 →0
153 ↓1 Grossmann Brunelle 1754 →0
153 ↓1 Kinoshita Kanako 1754 →0
153 ↓1 Okamura Masahiro 1754 →0
156 ↓1 Honda Yoshiki 1751 →0
157 ↓1 Tomii Yoshikatsu 1748 →0
157 ↓1 Onishi Kosuke 1748 →0
157 ↓1 Mitsui Riku 1748 →0
160 →0 Descamps Bert 1746 →0
160 →0 Mimura Kensuke 1746 →0
162 →0 Asam 1745 →0
162 →0 Nishino Tatsuya 1745 →0
164 →0 Kim Changhyung 1743 →0
165 →0 Sakai Azumi 1742 →0
166 →0 Okada Mitsuhiro 1741 ↑2
167 ↓8 Tabata Minoru 1739 ↓8
168 ↓1 Hirano Ryota 1737 →0
169 ↓1 Kitamura Masashi 1734 →0
170 ↓1 Ishii Ichiro 1733 →0
170 ↓1 Nakamura Tomoki 1733 →0
172 ↓1 Glashausser Sho 1730 →0
173 ↓1 Mieno Yuki 1727 →0
174 ↓1 Uetani Toshiaki 1725 →0
174 ↓1 Saga Hiroshi 1725 →0
176 ↓1 Summerville Nathan 1724 →0
176 ↓1 Yamada Shinmei 1724 →0
176 ↓1 Kani Hiroaki 1724 →0
179 ↓1 Sugita Kei 1722 →0
179 ↓1 Jiang Likai 1722 →0
181 ↓1 Tamura Hikaru 1712 →0
182 ↓1 Sakai Takahiro 1711 →0
183 ↓1 Sasaki Hiroshi 1709 →0
183 ↓1 Lazarus Isaac 1709 →0
183 ↓1 De Silva, W R L 1709 →0
186 ↓1 Salzman Shoji Joseph 1705 →0
186 ↓1 Onno Zhang 1705 →0
186 ↓1 Kenmotsu Toru 1705 →0
189 ↓1 Zhu Huachun 1702 →0
189 ↓1 Minamoto Marcos Cesar 1702 →0
189 ↓1 Wijaya Tony 1702 →0
192 Garceran Nieuwenburg Miguel 1697
193 ↓2 Chiu David Zion 1693 →0
193 ↓2 Clark Domenic 1693 →0
195 ↓2 Horikawa Masaki 1692 →0
196 ↓2 Mizohata Kyotaro 1691 →0
197 ↓2 Sonomoto Shinji 1689 →0
197 ↓2 Yamada Yukihiro 1689 →0
199 ↓2 Kikuchi Akira 1688 →0
199 ↓2 Tanaka Ryosuke 1688 →0
Share: Twitter