Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
51 Takahashi Mikio 2006
52 Nagataki Kota 2004
53 Yanaguihara Vitor Kioshi 2003
54 Taga Hiroto 1997
55 Matsumoto Yoshitaro 1990
56 Makino Mitsunori 1984
57 Farfurnik Alex 1983
58 Gishi Takeshi 1978
59 Sharapova Anzama 1976
60 Hirao Satoshi 1975
61 Manabe Hiroshi 1973
62 Yamada Akihiro 1966
63 Sugimoto Koichi 1964
64 Shioguchi Tatsuya 1962
65 Kitagami Show 1961
66 Matsuyama Koya 1956
67 Furuya Masahiro 1955
68 Shinoda Taro 1950
69 Voronin Andrey 1938
70 Kamenskyi Dmytro 1937
71 Omar Samy 1936
72 Romero Vladimir 1928
73 Yamaguchi Tosei 1927
74 Hoshino Karen 1925
75 Takahashi Hideaki 1923
Share: Twitter